• محمدکاظم جعفری   mkjafari1@

    1399/03/03 ساعت 04:26

    ۷-اشخاص و … معروفی در قم بشدت فعال … پخش شبنامه‌ها تا جو دادن مداوم …همه جا سخن از ضرورت اعدام بود …در میان شبنامه‌ها، متن خبر ویژه ایرنا از سخنرانی هم بود، خبر داد میزد ناقص وغیرحرفه‌ای است!کل اتهام هم روی همین خبر بنا شده بود،با مقایسه با متن کامل مطمئن شدم وگزارشی نوشتم+