• بی‌آبی روستاهای دهدز، پرآب‌ترین نقطه خاورمیانه، منطقه‌ای بین سدهای کارون ۳ و ۴ به ده روز رسید.