• علی رضا اکبری   moroor_gar@

    1399/03/03 ساعت 04:33

    وقتی آدم و حوا از بهشت رانده شدند و به زمین هبوط کردند هر یک در سرزمینی فرود آمد

    صد سال طول کشید تا آدم و‌ حوا از نو یکدیگر را یافتند

    صد سال تنهایی!