• حسین نخلی   hnakhli@

    1399/03/03 ساعت 03:56

    کسی که مست علی گشت اینچنین برود
    کشان کشان به بهشت و به اختیار نجف

    [مهدی رحیمی]