• محمدکاظم جعفری   mkjafari1@

    1399/03/03 ساعت 04:26

    ۱۱- و هر از چندی نمایشگاهی از بریده خبرها برپا میشد و «خط نفوذ و توطئه و فعالیت‌های ضدارزشی» در آنها‌های لایت میشد و همین بهترین خوراک بود برای رقبای دولت … سختی و سنگینی کار خبر در آن روزهای قم وصف شدنی نیست همانطور حماسه و شور و اثرگذاری که داشت +