• محمدکاظم جعفری   mkjafari1@

    1399/03/03 ساعت 04:26

    ۸- این خبر و نیز مصاحبه‌هایی که با قضات دیوان گرفته بودم در کنار صدها خبر پوششی از آن فضای ملتهب و سنگین و پر از بیم و امید، #آغاجری را بخش مهم از فعالیت ایرنای قم کرده بود. قم در آن سالها سرشار از اقدامات «خودجوش» علیه دولت بود و ما خیلی زود معنای خودجوش را فهمیده بودیم+