• محمدکاظم جعفری   mkjafari1@

    1399/03/03 ساعت 04:26

    ۱۰- ایرنا بدلیل جایگاه حقوقی، همواره مجبور! بوده کمال دقت را داشته باشد، آن روزها، یک اشتباه میتوانست برای خبرنگار و حتی ایرنا بسیار گران تمام شود و حتی یک بحران جدید برای دولت بوجود آورد …
    جایی در همین حوالی، خط به خط رسانه‌ها رصد و مو را از ماست میکشیدند … +