• چرا به خرمشهر (جایی صدها کیلومتر دورتر از خانه‌مان) حس تعلق داریم و آن را بخشی از هویت خود می‌دانیم؟