• خطبه۷۸. نیایش امام

    خدایا! آنچه از اعمال نیکو که تصمیم گرفتم و انجام ندادم ببخش.
    خدایا! ببخش آنچه را که با زبان به تو نزدیک شدم ولی با قلب آن را ترک کردم.
    خدایا! ببخش نگاههای اشارت آمیز و سخنان بی فایده، و خواسته‌های بی مورد دل، و لغزشهای زبان.