• سازمان توسعه صنعتی ملل متحد- یونیدو   unidoiran@

    1399/02/27 ساعت 16:23

    بیش از ٧٥ درصد از نیروی شاغل در صنایع پوشاک جهان را زنان تشکیل میدهند. حضور #زنان در سایر صنایع نیز با درصد کمتر قابل ملاحظه است. با اینحال #دستمزد زنان در مقایسه با مردان بسیار کمتر است. بروز همه گیری جهانی #کوید ١٩ این روند تبعیض آمیز را تشدید نموده است. https://www.weforum.org/agenda/۲۰۲۰/۰۵/industries-gender-women-coronavirus-covid۱۹-economic/