• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

  1399/02/25 ساعت 12:11

  کشورهایی که بیشترین تعداد جزایر را دارند

  سوئد ۲۲۱۸۰۰ جزیره
  فنلاند ۱۸۸۰۰۰ جزیره
  نروژ ۵۵۰۰۰ جزیره
  کانادا ۵۲۴۵۵ جزیره
  اندونزی ۱۷۵۰۸ جزیره
  استرالیا ۸۲۲۲ جزیره
  فیلیپین ۷۱۰۷ جزیره
  ژاپن ۶۸۵۳ جزیره
  انگلیس ۶۲۸۹ جزیره
  یونان ۶۰۰۰ جزیره

  #island #Sweden #Finland #Norway #Canada #Indonesia