• محمد علی باقری   alibagheri1345@

    1399/02/25 ساعت 19:41

    قانونی شدن عدم مسابقه با ورزشکاران اسرائیلی، کل ورزش کشور را به سمت تعلیق از رقابت‌های بین‌المللی می‌برد.
    دو فوریت این طرح تصویب شده و این بدان معناست که حداقل بخشی از فراکسیون امید به آن رای داده‌اند.
    حضرات! در این روزهای آخر، کارنامه خود را در همین وضعیت موجود حفظ کنید لطفا.