• پیمان مولوی   MolaviDr@

    1399/02/23 ساعت 14:17

    امروز نقشه بورس قرمز بود! هفته قبل سبز! بازارها روزهای مثبت و منفی زیادی دارند! دمیدن بر روزهای سبز و #حمایت از ان روزها جایگاه‌ها را در روزهای قرمز تصعیف میکند! بگذارید همه چیز روند طبیعی را طی کند!