• داریوش آرمان   ArmanDrsh@

    1399/02/22 ساعت 00:22

    #بیکاری ٢میلیون نفر در #کانادا

    اداره آمار کانادا اعلام کرد بدنبال بحران کرونا در ماه اپریل ،دو میلیون شغل در این کشور از دست رفته و نرخ بیکاری به ۱۳ درصد رسیده است در حالی که در ماه مارچ، نرخ بیکاری ۷/۸ درصد بود.