• مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1399/02/11 ساعت 12:41

  #پول بیشتر به ندرت می‌تواند راه‌حل #نوآوری باشد.
  بهترین نوآوریها در واقع از دنیایی با #منابع #محدود حاصل می‌شود.
  جان داناهو
  مدیرعامل #eBay بین سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵
  نقل از کتاب بانکداری مجازی اثر دان شات