• روزنامه‏ اعتماد   EtemadDaily@

    1399/02/03 ساعت 08:51

    رقم‌هایی که درباره #دستمزد برخی مجریان فاش شده اجحافی است درحق مردمی که به حداقل‌های زندگی دسترسی ندارند.#مجری محترم مااگر ساعتش رابفروشد می‌تواند حداقل امکانات زندگی یک سال چند کارگر راتامین کند.در این شرایط چگونه مامی‌توانیم به عدالت برسیم؟

    http://etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/۱۴۵۹۶۸/…
    @t_jalali