• این روزا تو بعضى از ساعات، فکر میکنم تهران شلوغ‌ترین و بدترین ترافیک هاش رو پشت سر میذاره!! #Covid۱۹