• هر دو این نرخ‌ها بیشتر از برآوردهای مرکز آمار بوده که برای سال۹۷ تورم ۲۶٫۹درصدی را به دست آورده بود و برای سال ۹۸ تورم ۳۴٫۸درصدی را.
    منبع: