• ابراهیم علیزاده   ebializade@

    1399/01/17 ساعت 11:31

    بنگاه‌های بزرگ پیش از این هم به حمایتها دسترسی داشته و دارند اما گروه بزرگی از شاغلان اتصالی به حمایتهای دولت از بنگاه‌های اقتصادی ندارند.دولت #حمایت مستقیم از خانوار و تجهیز بیشتر نظام درمانی را بر حمایت از بنگاه‌ها دراولویت قراردهد./۴
    (برگرفته از نوشته مهران بهنیا/دنیای اقتصاد)