• سمیرا حسینی   Sisimiss_h@

    1399/01/15 ساعت 18:03

    ۵-حال امیدوارم این‌بار مسئولان در خصوص جمع‌آوری داروهای رانیتیدین حاوی «NDMA» به موقع عمل کنند و شاهد تزریق دوباره آن به بازار دارو پس از جمع آوری نباشیم.