• سمیرا حسینی   Sisimiss_h@

    1399/01/15 ساعت 18:03

    ۴-لوزارتان‌های حاوی NDMA با ۶ ماه تاخیر و بارسانه‌ای شدن موضوع جمع‌آوری شدندالبته چندماه بعد همان شرکت تولید کننده با مجوز وزارت بهداشت همان داروها را وارد بازار کرد.موضوعی که به شایعات در خصوص فساد حوزه دارو و روابط برخی شرکت‌های دارویی با افرادی در وزارت بهداشت دامن زد.