• چند روز درگیر۲مساله بظاهر فنی #توئیتری بودم
    ۱-وقتی روی اکانت دوستان کلیک میکردم از صفحه توئیتر بیرون پرت میشدم
    ۲-اجازه #ریتویت و #فالو از اکانتم گرفته شده بود
    اشکال اول از گوشی بودو با حذف و نصب دوباره آیکون توئیتر رفع شد
    ایراد دوم یعنی اجازه ریتویت و فالو با برداشتن تیک protect