• کتایون لامع زاده   KatayoonL@

    1399/01/12 ساعت 14:03

    نخستین تراکنش رسمى اینستکس انجام شد

    وزارت خارجه آلمان : نخستین تراکنش #INSTEX با ایران با انتقال تجهیزات پزشکى به ایران با موفقیت انجام شد.
    ما با سازوکار ایرانى #STFI به همکارى ادامه مى دهیم.