• راسل رونالد رنو،سردبیرنشریه مذهبی First Thingsدرپاسخ به فرماندار نیویورک که گفته بود اگرمحدودیتها«فقط جان یک نفر را هم نجات دهد»راضی است نوشته:این اظهارات فاجعه باراست.همه چیزفقط در ستایش زندگی جسمانی؟ خیلی چیزهای دیگر هستند که از زندگی دنیوی مهم‌ترند …