• حسین دهباشى   majazestan@

    1399/01/07 ساعت 07:53

    ح.روحانی جایی می‌گوید ساعت‌ها ص.شیرازی مدام به او اصرار کرده که فاو درحال سقوط است، ولی ه.رفسنجانی به اتکای گزارش م.رضایی قبول نمی‌کند. پس از سقوط شهر و هزاران شهید، رضایی می‌گوید در آن لحظه می‌خواستم روحیه جانشین فرمانده کل قوا حفظ شود! آیا در این بیماری و بحران نیز چنین است؟!