• مجتبی توانگر   motavangar@

    1399/01/07 ساعت 05:51

    پیش‌بینی می‌شود بیش از یک میلیون نفر در صنعت نفت جهان بیکار خواهند شد و بیشترین خسارت را کارکنان نفت‌شیل‌ متحمل شوند

    حال که ذخایر استراتژیک آمریکا لبریز شده و البته نفت‌شیل غیراقتصادی، پمپئو برای افزایش قیمت با مقامات سعودی مشغول رایزنی شده است

    ولی کرملین بازی دیگری در سر دارد