• سیاوش پورعلی   siavashpourali@

    1399/01/07 ساعت 05:08

    در مطالعه ادبیات رمانتیک فرو رفتم و وقتی مادر می‌خواست آمرانه به من تحمیلشان کند مایه بیزاریم بودند. به واسطه آنها دریافتم که آنچه عالم را به تحول وامی دارد عشق‌های کامروا نیستند بلکه شیدایی‌های بدفرجام و بی سرانجامند.
    گارسیا مارکز-خاطره دلبرکان غمگین من