• مهدی خرم‌ دل   khorramdellll@

    1399/01/07 ساعت 04:34

    با تکیه بر شیوه استدلال آنهایی که پزشکان بدون مرز را رد می‌کنند، می‌نویسم:

    ما نیاز به صدقه چین نداریم، بیش از ۵۰ میلیارد دلار پول فروش نفت ایران را که در چین بلوکه و اعلام کرده‌اید نمی‌دهید، را پس بدهید

    https://tasnimnews.com/fa/news/۱۳۹۶/۰۲/۱۶/۱۳۹۹۰۵۹/۵۰-٪D۹٪۸۵٪DB٪۸C٪D۹٪۸۴٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪AF-٪D۸٪AF٪D۹٪۸۴٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱-٪D۹٪BE٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۴-٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۱٪D۸٪AA-٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶-٪D۸٪AF٪D۸٪B۱-٪DA٪۸۶٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶-٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۴٪D۹٪۸۸٪DA٪A۹٪D۹٪۸۷-٪D۸٪B۴٪D۸٪AF٪D۹٪۸۷-٪DA٪۸۶٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C-٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷-٪DA٪AF٪D۹٪۸۱٪D۸٪AA٪D۹٪۸۶٪D۸٪AF-٪D۹٪۸۱٪D۹٪۸۲٪D۸٪B۷-٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۳-٪D۹٪۸۵٪DB٪۸C-٪DA٪A۹٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۶٪D۸٪AF-٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۳-٪DA٪A۹٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۱-٪D۸٪AA٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۴٪DB٪۸C٪D۸٪AF-٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷-٪D۸٪B۴٪DA٪A۹٪D۸٪B۳٪D۸٪AA٪D۹٪۸۷…