• هادی نیلی احمدآبادی   hnili@

    1399/01/07 ساعت 05:35

    واقعیت این است که آنقدر مجوز تولید صادر شده، واحد نیمه فعال و یا مشغول با ظرفیت خالی وجود دارد که هر کس هوشمند باشه نمیره چرخ اختراع کنه.
    بازار را داشته باشه میره از ظرفیت تولیدهای موجود استفاده میکنه و یا از بستر این صنایع اشباع شده در داخل فرصت #صادرات را پیگیری می‌کند.