• بابک برزویه   babakborzouyeh@

  1399/01/07 ساعت 07:57

  .
  بلبلان ازبوی گل مستند
  وما از روی دوست
  دیگران از ساغر وساقی
  و ما از یاد دوست

  طلوع صبحتان
  به شادابی باران
  روزتان بزیبایی
  وصبحتون گلباران
  صبحتون بخیرونیکی
  امروزتون پر از اتفاقهای خوب
  چهارشنبه بهاری شما سرشار… https://instagram.com/p/B-LoaWDpG۰L/?igshid=۱b۳۹rgcl۰go۷۳…