• جدول تعداد مبتلایان جدید به #کرونا در #ایران در هر ۲۴ ساعت و تعداد افزایش نسبت به روز قبل از آن :
    ۱. ۲فروردین ۹۶۶
    ۲. ۳ف. ۱۰۲۴ +۵۸
    ۳. ۴ ف ۱۴۱۱ +۳۸۷
    ۴. ۵ ف ۱۷۶۲ +۳۵۱
    ۵. ۶ ف ۲۲۰۶ +۴۴۴