• ٤هفته تعطیلی همه اماکن وقرنطینه کامل خانگى فشار اقتصادى-روانى زیادی وارد میکند،اما نتیجه‌اش شکست زنجیره #کرونا ست.حالا اما بیش از یکماه است که مردم همان هزینه اقتصادی روانی اجتماعی را متحملند و آینده هم مبهم! عدم تصمیم قاطع نتیجه اى جز فرسودگى مردم وافزایش آمار مبتلایان ندارد.