• هیچ وقت فکر نمی‌کردم به دلیل خفاش خوری یک چینی حرمله، من هفته‌ها در تهران در حسرت کوبیده بمونم …