• یک موقعی محمد قائد از ماجرای «خورد به انقلاب» نوشته بود: «چه بسیار امید و آرزوها در زندگى شخصى، و برنامه و انتظارها در سطح اجتماعى، خورد به انقلاب.» حالا داستان #کرونا دوباره دارد همان نقش را برای ما بازی می‌کند. شاید سال‌ها بعد قصه‌های زیادی این‌طور تمام شوند: «خورد به کرونا».