• حمید خواجه نژاد   HKhajenejad@

    1399/01/04 ساعت 16:57

    برخی سریال‌ها وبرنامه‌های #تلویزیون باعث شده حتی مردم؛گوشی شان را چک نکنند!این را مستندات وزارت ارتباطات و شواهد می‌گوید
    این همان جعبه جادویی ست که قدرتمندی اش لرزه به جان‌بدخواهان‌ایران‌می اندازد.بدخواهان دیروز که با تهدید #پایتخت و #دورهمی شادی ونشاط مردم را نشانه گرفته بودند.