• البته طی سال‌های گذشته و پس از توجه دادن #رهبر_انقلاب به امر #تولید_ملی، قوانین متعددی برای بهبود محیط کسب‌وکار در ایران وضع شده است؛اما بسیاری از آنها یا اجرایی نشده و یا اثربخشی کمی دارد. لذا به برخی راهبردها و برنامه‌های عملیاتی جهت بسترسازی یک محیط کسب‌وکار آسان اشاره می‌شود.