• یکی از مشکل‌های اساسی #تلویزیون
    ناچابکی محتوایی مجری‌هاست.
    تهیه‌کننده‌ها بیشتر به رخ اهمیت میدن تا قابلیت‌های #مجری در مذاکره ومباحثه و تسلط به خبرهای روز.
    وقتی میهمان از مجری عبور میکنه ومجری نمیتونه باهاش بحث ومخالف‌خوانی کنه،
    از اتاق فرمان یه تکل از پشت
    میرن برای میهمان.