• دیروز وارد دهمین سال جنگ #سوریه شدیم. جنگى که باعث شد صدها هزار نفر کشته و میلیونها نفر آواره بشن، در #حلب بسیارى از افرادى که در #جنگ کشته شدن به اجبار در میدانها و پارکها دفن شدن
    غم انگیزه، دیدن قبر کسایى که کسى بهشون سر نمیزنه، چون تمام خانوادشون تو جنگ کشته یا آواره شدن