• پیمان مولوی   MolaviDr@

    1398/12/19 ساعت 16:27

    سطح تولید در #جهان بعد از ویروس کرونا کاهش یافته است! این روند کاهشی در صورت استمرار موجب کاهش رشد #GDP جهان خواهد شد. همچنین کاهش تقاضا در حهان را هم در نمودار دوم مشاهده میکنید که این چرخه‌ها همدیگر را تکمیل میکنند! #اقتصاد #جهان