• مهدیار سعیدیان   MahdiarSaeedian@

    1398/12/18 ساعت 17:29

    می‌گوید #دورهمی با حداکثر ایمنی و با حضور پزشکان متخصص ضبط می‌شود و یک کار جهادی است.می گوید به اندازه مهمانان،پشت صحنه نیروحضور دارند.این آدم از درک این نکته بدیهی که تجمع باعث تشدید احتمال کرونا می‌شود عاجز است.نمی فهمد که حضور پزشک در آنجا پیشگیرانه نیست.اندکی حیا کنید!