• در یک کشور به شدت مهاجرپذیر، بیشتر از ۱۰۰۰نفر به #کرونا مبتلا شدن، اما حتی یک نفر هم نمرده. از نظر تعداد مبتلاها در رده ششم جدوله، ولی از نظر تلفات، صفر.
    چیه این #آلمان؟