• چگونه در کار خود به خلاقیت برسیم؟
    تناسب سطح مهارت‌ها و بزرگی چالشی که با آن درگیر هستیم، مشخص‌کننده حال ما و فرایند کار است.
    بهترین حالت هنگامی است که #مهارت‌ و چالش زیادی داریم و در این حالت به تچان می‌رسیم و می‌توانیم #خلاقیت داشته باشیم و از فرایند کار لذت ببریم.