• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/12/14 ساعت 13:03

    زالی رییس ستاد عملیات مبارزه با #کرونا:
    کاهش حضور و ترددها در سطح شهر باید به طور قابل توجهی چشمگیر باشد
    انتظار داشتیم که میزان ترددها در سطح شهر کاهش محسوسی داشته باشد که متاسفانه شرایط آنگونه که انتظار داشتیم نبود
    متاسفانه هنوز مردم به طور جدی ملاحظات بهداشتی را رعایت نمی‌کنند.