• حمید خواجه نژاد   HKhajenejad@

    1398/12/11 ساعت 21:14

    #معاون_سیما:
    برنامه‌های شاخصی که تماشاگر در آن‌ها حضور دارند پس از هماهنگی با مراجع ذیربط و با رعایت نکات #بهداشتی و #پزشکی وبرخی محدودیت هایی همچون کاهش تعداد حضار ضبط می‌شود.
    حضور پزشک ویژه،انجام آزمایش و معاینات و ضدعفونی و گندزدایی مکرر سالن‌ها از جمله تدابیر
    #کرونا #دورهمی