• پیمان مولوی   MolaviDr@

    1398/12/05 ساعت 17:49

    یک نکته #مثبت این روزها رعایت خیلی خوب مردم در #تهران است! استفاده از ماسک به خم اه ژل‌های ضد عفونی و تعطیل کردن بیشتر جلسات … یعنی مردم خود رعایت میکنند و این امر مثبتی است