• رحمان قهرمان پور   RGhahremanpour@

    1398/11/30 ساعت 09:48

    در برخی کشور‌ها یک هفته قبل از روز رای گیری، #تبلیغات انتخاباتی متوقف می‌شود تا مردم تحت تاثیر احساسات و هیجانات رای ندهند. زمان تبلیغات رسمی حداقل یک ماه است تا احزاب و نامزدهای مستقل فرصت شناساندن خود به رای دهندگان را داشته باشند.عقلانی کردن #انتخابات یعنی این.