• عبدالله گنجی   dr_a_ganji@

    1398/11/25 ساعت 12:29

    و فرمود من خوف از آن دارم که تحلیل گران امروز ده سال دیگر بر کرسی قضاوت بنشینند که صدور این حکم بر خلاف عرف حاکم بر دیپلماسی جهان بوده است.
    این پیش بینی امام بعدا محقق شد