• بازگشت وحشت کرونا به بورس‌های جهانی

    هرچند ورود جدی بانک مرکزی چین به بازارهای مالی برای جلوگیری از هرج‌ومرج بیشتر، موجب دلگرمی معامله‌گران شده،اما انتظار میرود باتوجه به تداوم تعطیلی بخش بزرگی از اقتصادچین وتعلیق فعالیت شرکتهای خارجی،خسارتهای اقتصادی کرونا ادامه داشته باشد/ایسنا