• عبدالله گنجی   dr_a_ganji@

    1398/11/25 ساعت 12:29

    ۳۱سال پیش امام با صدور فتوای شرعی برای #قتل_سلمان_رشدی آزادی غربی که می‌توان در سایه آن به مقدسات یک میلیارد انسان توهین کرد را به چالش کشید

    اما گویی نگران مواجهه با این فتوای در ایران بعداز خودبود ….