• سید احسان خاندوزی   KhandooziS@

    1398/11/25 ساعت 12:31

    اضافه شدن دوستان اقتصادی به لیست، پیام امید به جامعه و شروعی برای مجلس قوی خواهد بود انشاءالله.
    قدم بعدی برای اینکه بازی برمدار «برنامه نجات اقتصاد و فسادزدایی» بچرخد:
    ۱.امروز اولویتهای اقتصادی که بهمت جوانان تدوین شد، بارگذاری میشود.
    ۲.دعوت به امضاء تعهد: #مجلس_شفاف_و_ضدفساد